Doarpsmûne vs Krimp

LC 06-11-2015 

Vertrouwen in eigen kracht versus krimp

Het voorstel van Wim Kroon (LC 30 oktober) om windmolens te gebruiken om de gevolgen van krimp op de leefbaarheid te ondervangen, bevat elementen die we van harte onderschrijven.

 

06 november 2015 11:59 lc

Maar in tegenstelling tot het idee van Wim Kroon, grote windmolens op een rij in een gebied 3 kilometer achter de Waddenzeedijk, kiezen wij liever voor een molen naar aard en schaal, passend bij onze dorpen en daar zo dicht mogelijk bij. De lasten en de lusten worden dan zo goed mogelijk bij elkaar gebracht.

Reduzum/Friens en Idaerd hebben al ruim dertig jaar geleden besloten zelf het heft in handen te nemen om de leefbaarheid te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Daarbij heeft de eigen windmolen, Us Doarpsmûne, een belangrijke rol gespeeld.

De molen is volledig van de dorpen en de opbrengst dus ook. Uit de inkomsten van de molen zijn sinds 1994 diverse maatregelen gefinancierd die de bevolking van de dorpen gezamenlijk voordeel opleverden. Zonnepanelen op de school, een nieuwe schoolbus en led-verlichting op het sportveld, om maar eens een paar te noemen.

Belangrijker nog dan de financiele voordelen is het gevoel van saamhorigheid dat mee door het aanpakken van projecten als de eigen molen leeft in de dorpen. Natuurlijk zijn ook wij niet in staat alles te behouden wat er ooit was. Tiden hawwe tiden, nietwaar?

Maar wij zijn in staat aan de toekomst zelf mee sturing te geven en kunnen dat deels bekostigen uit de opbrengst van onze molen. Daarom streven we er als drie dorpen ook naar om een nieuwe windturbine neer te zetten. Een iets grotere, die onze eigen behoefte dekt. Daarom willen we ook graag die stroom zelf aan onze eigen mensen leveren.

Krimp of geen krimp, als we zo veel mogelijk op onze eigen kracht kunnen vertrouwen, kunnen we er zelf zo veel mogelijk aan doen. Een eigen windturbine in een dorp zal niet voor ieder dorp zijn weggelegd, maar wij doen het al meer dan 22 jaar met succes en we willen er graag mee doorgaan.

ARJEN VAN BALEN

Lid bestuur stifting Doarpsmûne Reduzum

info@dorpsmolen-reduzum.nl

Update ‘nieuwe molen’

Inwoners van Reduzum, Friens, Tsienzerbuorren en Idaerd,

 

Na onze ronde door de dorpen om de toezeggingen voor de financiering van de nieuwe molen te verzamelen is het stil geworden rond de dorpsmolen.
Het toegezegde  bedrag heeft onze verwachtingen ruim overtroffen en er komt nog steeds af en toe wat bij. De stand is nu al €384.000,- en er komt een toezegging aan die het bedrag vrijwel zeker over de €400.000,- zal stuwen.

Het wachten is nu echter op de provincie Fryslân. In december heeft Provinciale Staten ingestemd met het toestaan van nieuwe dorpsmolens. De nieuwe ploeg, die na de verkiezingen aantrad, denkt er echter anders over. We hebben ze al verzocht onze molen alsnog weer toe te laten en krijgen daarbij veel steun van diverse kanten. We voldoen vrijwel feilloos aan alle criteria die in het College-Akkoord staan genoemd voor ‘de ideale Mienskip’ die men nastreeft dus het moet lukken.

Ondertussen gaan we wel door met het invullen van de plannen al gaat dat in vakantietijd wel wat langzamer.
Zodra er weer wat te melden is, hoort u van ons!

 
De molengroep

Teller ‘nieuwe dorpsmolen’ op €384.000,-

Na alle huis-aan-huisbezoeken worden er per e-mail en persoonlijke benadering nog steeds toezeggingen gedaan voor de nieuwe dorpsmolen. Inmiddels is er ruim €384.000,- binnen aan toezeggingen uit de dorpen, Reduzum, Tsienzerbuorren Friens, Idaerd, en Aegum. Een fantastisch resultaat!

Heeft u ons gemist en wilt u alsnog een toezegging doorgeven, dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden van de stifting doarpmûne Reduzum of een e-mail sturen naar info@dorpsmolen-reduzum.nl

Stifting Doarpsmûne Reduzum

Henk Vellinga, Bartle de Leeuw, Jan Rodenburg, Remko Dijkstra, Albert Bouwstra en Jeljer Zijlstra

Uitreiking ‘zilveren ragebol’ voor Doarpsmûne Reduzum

De ‘zilveren ragebol’ is in het leven geroepen door de nieuwe beweging De Ragebol, waarin zich een aantal voormalige medewerkers van actiegroep Loesje heeft verenigd. Met de uitreiking van de Zilveren Ragebol stimuleert de beweging die personen die zich inzetten voor nieuwe progressieve initiatieven.

Om aan te geven hoe het anders en beter kan, maken de bedenkers van Loesje zaterdag a.s van de gelegenheid gebruik om Henk Vellinga, voorzitter van Dorpsmolen Reduzum, in het zonnetje te zetten. Al jaren zorgt de windmolen in dit dorp voor een extra impuls met financiële ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen. Geïnspireerd door het voorbeeld van Reduzum hebben ondertussen vijftig Friese dorpen zich verenigd in het burgerinitiatief ‘Ieder dorp een eigen windmolen’. Hoeveel draagvlak voor duurzame energie wil je hebben?

 

Zaterdag 16 mei 2015 om 14.00 uur

zilveren ragebolBoekhandel van der Velde

Nieuwestad 57-59 te Leeuwarden

Ruim € 300.000,- aan toezeggingen

Afgelopen week zijn we wederom bij een aantal straten langs geweest, ook hier werden de mensen gevraagd om hun mening over de hoogte van de nieuwe windmolen te geven.

Zondag jl. was er voor liefst 204.000 euro aan toezeggingen genoteerd. Intussen zijn we een aantal dagen verder en zitten we op een bedrag van 301.000 euro hetgeen fantastisch is.

We hopen deze week de bezoeken af te ronden. Er zijn nog een aantal straten in Reduzum en Friens waar we nog langs gaan.

Mocht u niet thuis zijn of wilt u het bedrag alsnog doorgeven, dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden van de stifting doarpmûne Reduzum of een e-mail sturen naar info@dorpsmolen-reduzum.nl

Stifting Doarpsmûne Reduzum

Henk Vellinga, Bartle de Leeuw, Jan Rodenburg, Remko Dijkstra, Albert Bouwstra en Jeljer Zijlstra