Update dorpsmolen Reduzum 18 juli 2017.

Gemeente Leeuwarden heeft een beroepschrift ingediend bij de Raad van State. Lees hieronder het persbericht!

Leeuwarden gaat in beroep tegen weigeringsbesluit GS voor windmolen Reduzum

Het college van b. en w. van de gemeente Leeuwarden heeft Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Fryslân gevraagd ontheffing te verlenen van de Verordening Romte in verband met het vervangen en vergroten van de windmolen nabij Reduzum. Het plaatsen van een grotere windmolen is in strijd met het bestemmingsplan en de Verordening Romte. Vanwege het unieke karakter van het initiatief en vanwege het brede draagvlak in het dorp, is het college bereid af te wijken van het bestemmingsplan. GS hebben echter het verzoek van het college om ontheffing te verlenen van de verordening geweigerd. Tegen dit besluit heeft het college een beroepschrift ingediend bij de Raad van State.

Het Leeuwarder college vindt dat het weigeringsbesluit en het onderliggende provinciale beleid onzorgvuldig tot stand is gekomen. De opwaardering van de windmolen Reduzum zou mogelijk zijn op grond van de Verordening Romte van 2014. Deze verordening is echter in 2015 in verband met provinciaal zonne-energiebeleid (Romte foar Sinne, Ruimte voor Zon) aangepast. Bij deze aanpassing zijn zonder motivering en communicatie de criteria voor het plaatsen van windmolens beperkt. Het college vindt dit bestuurlijk onzorgvuldig en daardoor onacceptabel. Het college wil dat de aanpaste criteria voor windmolens onverbindend verklaard worden.

De huidige verordening bevat daarnaast een algemene regeling waarin staat dat per geval beoordeeld moet worden of eventuele ontheffing van de verordening mogelijk is. GS zijn hier in het besluit niet op ingegaan. De enige onderbouwing van GS om ontheffing te weigeren is de melding dat het verzoek in strijd is met de verordening. Dit is volgens het college onvoldoende gemotiveerd en daarmee onzorgvuldig.

Tenslotte is het college verbaasd en teleurgesteld dat GS geen behoefte lijkt te hebben om snel duidelijkheid te krijgen over de juridische mogelijkheden voor de windmolen bij Reduzum. Het college, de aanvrager en het dorp Reduzum hebben deze behoefte wel. In dat kader is bij de Raad van State om versnelde behandeling van bet beroepschrift gevraagd. Helaas weigeren GS om het verzoek voor een versnelde behandeling te ondersteunen.

Bron: Gemeente Leeuwarden