Er gebeurt niks met die nieuwe dorpsmolen

Behalve af en toe een stukje in de krant of een praatje op de radio dan wel incidenteel op straat horen jullie weinig van de nieuwe molen. Er is helaas ook niet echt heel veel nieuws te melden. Maar toch gebeurt er op diverse fronten best wel veel. Daarom even een verhaal om jullie bij te praten.
De aanvraag voor wijziging bestemmingsplan is begin dit jaar gepubliceerd . Er kwamen 11 reacties op.
Tien ervan positief en de elfde, van de provincie Fryslân, negatief.
De gemeenteraad heeft weer positief besloten over de molen en heeft de uitvoering nu in handen gelegd van B&W.
Een vertragende factor is daarbij dat de gemeente zoals gebruikelijk is, wacht met het verder uitwerken van het bestemmingsplan tot de rechter uitspraak doet over een door de gemeente aangespannen zaak tegen de provincie Fryslân over de dorpsmolen.
Die rechter, of liever gezegd drie rechters die samen mogen beslissen of de provincie ons terecht of onterecht dwars zit, heeft 8 week geleden een ferme poging gedaan om in te werken op het moraal van de provincie maar die bleef ‘nee’ zeggen. Dus zit er voor de rechter niks anders op dan puur de juridische feiten te beoordelen.
Dat dat kennelijk moeilijk is blijkt uit het feit dat het niet gelukt is binnen de termijn van 6 week tot een uitspraak te komen. De rechtbank heeft besloten de termijn van 6 weken te verlengen met nog eens 6 weken.
Ondertussen zijn we door de provincie Fryslân benaderd om te willen kijken naar een alternatief voor de windmolen. Ze hebben daarvoor een adviesbureau ingehuurd om alternatieven te onderzoeken en uit te werken. Hoewel we natuurlijk zelf ook wel eens hebben gekeken of er ook nog andere mogelijkheden zijn hebben we toch gezegd mee te kijken. Uiteraard onder de voorwaarde dat de beslissing bij de inwoners van de dorpen ligt.
Naast een aantal wilde plannen (biovergister , zonnepanelen tegen het dorp aan of op gehuurde daken van boerderijen etc.) was er ook een plan om op het terrein tussen de afritten van de weg naar Sneek (N354) en de snelweg A32 (Leeuwarden-Heerenveen) zonnepanelen te leggen.
Een plan dat 3.000.000 euro zou kosten, nogal wat bijzondere eisen stelde en waarvan de risico’s niet allemaal af te dekken zijn.

Toezeggingen van de provincie Fryslân, die eerst werden aangevoerd voor aanvullende financiering en hulp bij realisatie, zijn bovendien nooit ingevuld.
De subsidieregeling SDE+ wordt elk jaar minder. Die van 2018 was wellicht nog enigszins toereikend maar dat zouden we niet halen.
SDE+ aanvragen voor zonnepanelen in 2019 zou een nooit kostendekkend resultaat opleveren.
Subsidie aanvragen via een zogenoemde Postcoderegeling zou inhouden dat naast inwoners van Reduzum, Idaerd en Eagum ook die van Grou en Wirdum kunnen meedoen, maar juist Friens zou buiten de boot vallen. Bovendien ontwikkelen de bedoelde stukjes grond zich steeds meer tot nachtrust plek voor heel veel vogels. Ook degenen die zelf zonnepanelen al hebben zouden er bovendien vrijwel geen voordeel van hebben.

Een zonnepark ver weg buiten zicht van ons allen met risico’s en zonder Friens, waarbij we moeten afwachten of mensen uit andere dorpen mee willen doen waarbij de opbrengsten om dingen in de dorpen te doen onzeker zijn lijkt ons geen goed alternatief voor de molen. 
We hebben er voor bedankt en eigenlijk waren de betrokkenen bij gemeente, provincie Fryslân en adviesbureau het wel met ons eens.

Misschien dat de eigenaar van de grond (Rijkswaterstaat) er anders over denkt en wil die wel het risico nemen maar dat is hun zaak.

Voorlopig is het dus wachten op de uitspraak van de rechter en daarna de verdere ontwikkelingen inclusief  wellicht een verandering  van de samenstelling van de Staten na de verkiezingen van begin volgend jaar. De voorstanders van de dorpsmolen in de coalitie.
In de Staten hebben ze ons verzekerd dat ze zich geen nieuwe ban van de dorpsmolen zullen laten opdringen.

We blijven aan het werk.

Wellicht hebben jullie het in de LC gelezen of op de molensite gezien :”Reduzum (en natuurlijk samen met Friens en Idaerd) is op duurzaamheidsgebied een nationaal voorbeeld “.
Bestuur Stifting Doarpsmûne Reduzum