Update Doarpmûne

Aan de inwoners van Idaerd, Friens, Tsienzerbuorren en Reduzum,

Regelmatig komt de Doarpsmûne in het nieuws. Ook bezoeken mensen en groepen van diverse pluimage de molen en het dorp. De informatie aan de eigen mensen lijkt daarbij wel eens wat in de verdrukking te raken. Het is tijd jullie te informeren hoe het er mee staat.

Al geruime tijd geleden hebben we de wijziging bestemmingsplan, nodig voor de goedkeur van de nieuwe molen aangevraagd samen met de andere vergunningen. De vergunningverlener is de gemeente Leeuwarden. De grootste hobbel is echter dat Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân niet wil dat wij onze molen vernieuwen.

De voorbereiding van de vergunningprocedure duurde erg lang omdat de gemeente Leeuwarden een zo compleet mogelijke aanvraag wilde hebben voordat ze in overleg met de Provincie zou gaan. Burgemeester en Wethouders van de gemeente hebben wel uitgesproken dat ze de vergunningen willen verlenen omdat ze Reduzum een perfect voorbeeld vinden van de veel besproken Mienskip. De grote meerderheid van de gemeenteraad is het daarmee eens.

Overleg met de Provincie startte ver voor de vakantie maar leverde geen instemming van de provincie op. Na diverse vruchteloze gesprekken weigerde GS voor de dorpsmolen van Reduzum een uitzondering te maken, iets wat wel mogelijk is .

De gemeente is van mening dat de provincie geen steekhoudende argumentatie naar voren brengt en heeft een juridische procedure aangespannen tegen de provincie bij de bestuursrechter. Om ondertussen geen tijd te verliezen hebben B&W de gemeenteraad maandag 13 november 2017 gevraagd in te stemmen met het alvast in gang zetten van de verdere vergunningprocedure.

Dezelfde grote meerderheid in de raad die zich eerder al positief over de molen uitliet, wil daarmee wel instemmen en van de instemming een hamerstuk maken.

In de raadsvergadering van maandag 13 november was daar echter felle tegenstand tegen van de FNP en de VVD, dezelfde partijen die ook in de provincie tegen zijn daarin gesteund door gemeentebelangen.

Daarbij werd door het FNP ernstig in twijfel getrokken dat de meerderheid van de dorpelingen instemmen met de dorpsmolen. Het was eerder een zaak van hooguit 50/50. De VVD wist zelfs te vertellen dat Redústers hadden gedreigd raadsleden die voor een eventuele dorpsmolen zouden stemmen van de kieslijst te halen. In de wandelgangen werd er verteld dat de molen alleen maar een hobby was van de stichtingsvoorzitter (en qua tijdsbesteding kan ik me ook vinden in de omschrijving van uit de hand gelopen hobby voor met name de bestuursleden die zich daarbij echter door de dorpelingen zeker gesteund weten). Steun blijkt ook uit de verscheidende politieke partijen die zich uit op Twitter.

De uiteindelijke stemming over het voorstel van B&W volgt nu in december en zal naar verwachting de zelfde grote meerderheid voor de dorpsmolen opleveren zodat de vergunningaanvraag vlot daarna gepubliceerd kan worden.

Ondertussen hebben we voor de nieuwe dorpsmolen alle andere zaken zoveel mogelijk geregeld. Daarbij horen ook de benodigde onderzoeken en het in principe afdekken van de financiering. We hebben ook de subsidie (SDE+) aangevraagd, zodat we zo snel mogelijk alle zaken geregeld hebben en los kunnen. Dat zo snel mogelijk is echter helaas betrekkelijk maar duim maar voor ons dat de nieuwe molen er in 2019 staat met jullie steun uiteraard.

Namens Stifting Doarpsmûne Reduzum,

Henk Vellinga

p.s voor vragen kan een ieder natuurlijk altijd bij ons terecht.