Stipe doarpsmûne Reduzum op Twitter

De doarpsmûne is de ôfrûne dagen yn it nijs west. Ek op Twitter binne der in soad reaksjes te lêzen oer it beslút fan de Deputearre Steaten. Sa binne der ferskate polityke partijen die fan harren hearre litte. Niek Donker hat syn blog der ek oan besteege. Lês hjirre mear!

 

De dorpsmolen Reduzum is de afgelopen dagen meerdere malen in het nieuws geweest. Op Twitter zijn veel reacties geweest over het besluit van de Gedeputeerde Staten. Er zijn verschillende politieke partijen die hun steun hebben betuigd. Niek Donker heeft zijn blog er aan besteed. Lees meer!