Werkbezoek FNP aan dorpsmolen Reduzum

Reduzum 5 april 2016

Met de (westelijke) wind in de rug arriveerde gedeputeerde Johannes Kramer (Fryske Nasjonale Partij) op de fiets bij de Blauwe Tent, kort daarna volgenden Corlienke de Jong en Klaas Fokkinga. Net na zevenen startte een open overleg tussen de FNP en de stichting doarpsmûne Reduzum over het vervangen van de huidige dorpsmolen.

De FNP is vóór ‘duurzame dorpen’ en waardeert het sympathieke idee van Reduzum om een dorpsmolen, zoals die nu is, te exploiteren. Iedereen is het er over eens dat de revenuen ten goede komen van de drie dorpen en daarmee de leefbaarheid binnen de dorpen kan worden verbeterd. De FNP maakte duidelijk dat zij windturbines op zee nastreven i.p.v op het vaste land. Dit is men overeengekomen bij het coalitie-akkoord. Van dit standpunt wil de FNP niet afwijken.

In de Blauwe Tent werd er een heldere uitleg gegeven over de ontwikkelingen die de afgelopen honderd jaar zich in Reduzum hebben voorgedaan. Hoe dominee Boers de alcohol te lijf ging en hoe de Redústers zich weten te organiseren ten behoeve het dorp in de vorm van een functionerend en doeltreffend zelfbestuur. Het exploiteren van een dorpsmolen is daarvan een voorbeeld. Van, voor en door het dorp! De dorpsmolen investeert in het dorp van informatieborden voor de Slachte tot de skoallebus van Reduzum, Friens Idaerd en Tzienserbuorren.

Provinsje Fryslân blokkeert het vervangen en verhogen met 9 meter van de huidige dorpsmolen. Wij hebben tijdens het gesprek aangegeven dat de door het FNP aangedragen alternatieven voor ons geen werkbare oplossing gaat opleveren en dus geen andere keus hebben dan de keuze voor de nieuwe molen voort te zetten.

Tijdens het ‘petear’ hebben we vrijuit van gedachten kunnen wisselen. Het verschil in opvatting van het wel of niet vervangen van de huidige dorpsmolen voor Reduzum en e.o blijft bestaan. Na anderhalf uur keerden FNP’ers huiswaarts, alvorens de windrichting werd vastgesteld aan de hand van de dorpsmolen.

Stichting dorpsmolen Reduzum