Update dorpsmolen Reduzum 18 juli 2017.

Gemeente Leeuwarden heeft een beroepschrift ingediend bij de Raad van State. Lees hieronder het persbericht!

Leeuwarden gaat in beroep tegen weigeringsbesluit GS voor windmolen Reduzum

Het college van b. en w. van de gemeente Leeuwarden heeft Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Fryslân gevraagd ontheffing te verlenen van de Verordening Romte in verband met het vervangen en vergroten van de windmolen nabij Reduzum. Het plaatsen van een grotere windmolen is in strijd met het bestemmingsplan en de Verordening Romte. Vanwege het unieke karakter van het initiatief en vanwege het brede draagvlak in het dorp, is het college bereid af te wijken van het bestemmingsplan. GS hebben echter het verzoek van het college om ontheffing te verlenen van de verordening geweigerd. Tegen dit besluit heeft het college een beroepschrift ingediend bij de Raad van State.

Het Leeuwarder college vindt dat het weigeringsbesluit en het onderliggende provinciale beleid onzorgvuldig tot stand is gekomen. De opwaardering van de windmolen Reduzum zou mogelijk zijn op grond van de Verordening Romte van 2014. Deze verordening is echter in 2015 in verband met provinciaal zonne-energiebeleid (Romte foar Sinne, Ruimte voor Zon) aangepast. Bij deze aanpassing zijn zonder motivering en communicatie de criteria voor het plaatsen van windmolens beperkt. Het college vindt dit bestuurlijk onzorgvuldig en daardoor onacceptabel. Het college wil dat de aanpaste criteria voor windmolens onverbindend verklaard worden.

De huidige verordening bevat daarnaast een algemene regeling waarin staat dat per geval beoordeeld moet worden of eventuele ontheffing van de verordening mogelijk is. GS zijn hier in het besluit niet op ingegaan. De enige onderbouwing van GS om ontheffing te weigeren is de melding dat het verzoek in strijd is met de verordening. Dit is volgens het college onvoldoende gemotiveerd en daarmee onzorgvuldig.

Tenslotte is het college verbaasd en teleurgesteld dat GS geen behoefte lijkt te hebben om snel duidelijkheid te krijgen over de juridische mogelijkheden voor de windmolen bij Reduzum. Het college, de aanvrager en het dorp Reduzum hebben deze behoefte wel. In dat kader is bij de Raad van State om versnelde behandeling van bet beroepschrift gevraagd. Helaas weigeren GS om het verzoek voor een versnelde behandeling te ondersteunen.

Bron: Gemeente Leeuwarden

De meeste Reduzumers zien vooral voordelen van hun windmolen

In stik yn it Frysk deiblêd fan ôfrûne moandei 19 juny.

FRD De meeste Reduzumers zien vooral voordelen van hun windmolen

Leeuwarden overweegt gang naar RvS

De gemeente Leeuwarden staat achter de doarpsmûne en overweegt een gang naar de Raad van State. De doarpsmûne is immers een bestaande windmolen voor en door het dorp. ,,Wij gaan alles proberen om een nieuwe, iets hogere molen voor Reduzum mogelijk te maken. We willen dat heel graag en snappen de weigering van de provincie niet”, aldus Henk Deinum.

Lees meer, Friesch Dagblad 17 juni 2017: FRD-Leeuwarden overweegt gang naar RvS

Stipe doarpsmûne Reduzum op Twitter

De doarpsmûne is de ôfrûne dagen yn it nijs west. Ek op Twitter binne der in soad reaksjes te lêzen oer it beslút fan de Deputearre Steaten. Sa binne der ferskate polityke partijen die fan harren hearre litte. Niek Donker hat syn blog der ek oan besteege. Lês hjirre mear!

 

De dorpsmolen Reduzum is de afgelopen dagen meerdere malen in het nieuws geweest. Op Twitter zijn veel reacties geweest over het besluit van de Gedeputeerde Staten. Er zijn verschillende politieke partijen die hun steun hebben betuigd. Niek Donker heeft zijn blog er aan besteed. Lees meer! 

Update dorpsmolen

Gisteren verscheen er een bericht in de media dat de Gedeputeerde Staten definitief besloten heeft dat de dorpsmolen niet vervangen mag worden. De gemeente Leeuwarden, die de dorpsmolen een warm hart toedraagt, zal zich beraden op het vervolg. Wij gaan er vanuit dat het verhaal verder loopt via de Raad van State.  Het kan toch niet zo zijn dat de beroemdste dorpsmolen van Nederland, het ultieme voorbeeld van Mienskip, geen kans van slagen heeft?