Places of Hope

Doarpsmûne Reduzum is vertegenwoordigd op de tentoonstelling Places of Hope. De komende decennia staat er voor Nederland veel op het spel op het gebied van ruimte, economie en leefomgeving. Er moeten één miljoen nieuwe woningen worden gebouwd, maar waar? En hoe? De schaalvergroting en intensivering van de landbouw heeft zijn grenzen bereikt. En wat te denken van het klimaat? In navolging van het klimaatakkoord van Parijs (2015) willen wij Nederlanders in 2030 maar liefst de helft minder broeikasgas uitstoten. Ga er maar aan staan. Sommigen zinkt de moed bij dergelijke opgaven in de schoenen. De tentoonstelling Places of Hope kiest een geheel andere invalshoek. “De oplossingen voor Nederland liggen niet in de statistiek, maar in de verbeelding’, aldus curator Maarten Hajer. “Wie de tentoonstelling bezoekt gaat anders denken; gaat anders vóelen.” ‘Places of Hope’ wordt op 4 april feestelijk geopend en is tot en met 25 november te zien in de Kanselarij Leeuwarden, als onderdeel van het programma van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018.

Lees meer: ZIN IN DE TOEKOMST KRIJGEN MET PLACES OF HOPE_pdf

Places of Hope (‘Zin in de toekomst!’) 4 april t/m 25 november 2018

De Kanselarij Turfmarkt 11 8911 KS Leeuwarden

(Culturele Hoofdstad van Europa, 2018) www.placesofhope.nl

Open: donderdag t/m zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

Toegang: gratis

Coalitie gijzelt meerderheid in Staten

Leeuwarder Courant woensdag 18 februari 2018

LC 28 02 2018 deel 2

 

Overdracht skoalbus

De schoolbus zal op 17 februari 2018 met enig ceremonieel worden overgedragen aan de buscommissie in Cafe Bar de Welp te Reduzum.

Enkele jaren terug was de oude schoolbus, die de kinderen van Friens, Idaerd en Tsienzerbuorren dagelijks naar school brengt en ook weer thuis brengt, toe aan vervanging.
De molenstichting was in overleg met de gebruikers  van de bus al enkele jaren op zoek naar een klimaatvriendelijke vervanging van de bus. De norm daarbij was natuurlijk in de eerste plaats een bus die de kinderen veilig en op tijd op hun bestemming kon brengen. Heel wat exoten hebben de revue gepasseerd. Een schoolbus op waterstof. Technisch was die nog niet echt uitontwikkeld en de prijs was wel het grootste struikelblok.
De begroting voor zo’n bus zou al gauw op een miljoen euro uitkomen! We hebben de aanbieder vriendelijk bedankt, maar toch maar niet zo eentje gekocht.
De elektrische variant was ook een brug te ver. Niet alleen was elektrisch toen nog erg onbetrouwbaar, ook de prijs was erg hoog.
Via een bus op groen gas met ook een veel te hoog prijskaartje en een bus op afgewerkte patat-olie (konden we die kinderen niet aandoen ,wel de geur van patat maar geen patat)
zijn we uiteindelijk uitgekomen op wat toen als een ;schone diesel’ werd aangeprezen.

December 2012 konden we de sleutel van de bus overhandigen aan de bus-commisie, zoals te zien is op bijgaande foto.

Dat we dank zij Volkswagen weten dat het SCHOON bij een diesel in de praktijk minder schoon is,  neemt niet weg dat onze bus de afgelopen jaren goed heeft voldaan. We hopen dat hij dat nog een tijd zal blijven doen ook. De bus wordt nu formeel overgedragen aan de buscommissie voor een symbolische overdrachtsbijdrage.  Het in eigendom hebben van een schoolbus is tenslotte niet de taak waar je aan denkt bij een Doarpsmûne Stifting.
De komende tijd zullen we onze tijd ook best nodig hebben om de nieuwe molen te realiseren als de vergunning loskomt.
De Stifting Doarpsmûne Reduzum

Op de foto krijgt Jos Bergsma uit Friens de papieren van de nieuwe bus uit handen van Henk Vellinga, voorzitter van de Doarpsmune. Chauffeur Piter Renia achter het stuur. 
Foto LC/Siep van Lingen

Update Doarpsmûne jannewaris 2018

gmb-2018-2626

Update Doarpmûne

Aan de inwoners van Idaerd, Friens, Tsienzerbuorren en Reduzum,

Regelmatig komt de Doarpsmûne in het nieuws. Ook bezoeken mensen en groepen van diverse pluimage de molen en het dorp. De informatie aan de eigen mensen lijkt daarbij wel eens wat in de verdrukking te raken. Het is tijd jullie te informeren hoe het er mee staat.

Al geruime tijd geleden hebben we de wijziging bestemmingsplan, nodig voor de goedkeur van de nieuwe molen aangevraagd samen met de andere vergunningen. De vergunningverlener is de gemeente Leeuwarden. De grootste hobbel is echter dat Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân niet wil dat wij onze molen vernieuwen.

De voorbereiding van de vergunningprocedure duurde erg lang omdat de gemeente Leeuwarden een zo compleet mogelijke aanvraag wilde hebben voordat ze in overleg met de Provincie zou gaan. Burgemeester en Wethouders van de gemeente hebben wel uitgesproken dat ze de vergunningen willen verlenen omdat ze Reduzum een perfect voorbeeld vinden van de veel besproken Mienskip. De grote meerderheid van de gemeenteraad is het daarmee eens.

Overleg met de Provincie startte ver voor de vakantie maar leverde geen instemming van de provincie op. Na diverse vruchteloze gesprekken weigerde GS voor de dorpsmolen van Reduzum een uitzondering te maken, iets wat wel mogelijk is .

De gemeente is van mening dat de provincie geen steekhoudende argumentatie naar voren brengt en heeft een juridische procedure aangespannen tegen de provincie bij de bestuursrechter. Om ondertussen geen tijd te verliezen hebben B&W de gemeenteraad maandag 13 november 2017 gevraagd in te stemmen met het alvast in gang zetten van de verdere vergunningprocedure.

Dezelfde grote meerderheid in de raad die zich eerder al positief over de molen uitliet, wil daarmee wel instemmen en van de instemming een hamerstuk maken.

In de raadsvergadering van maandag 13 november was daar echter felle tegenstand tegen van de FNP en de VVD, dezelfde partijen die ook in de provincie tegen zijn daarin gesteund door gemeentebelangen.

Daarbij werd door het FNP ernstig in twijfel getrokken dat de meerderheid van de dorpelingen instemmen met de dorpsmolen. Het was eerder een zaak van hooguit 50/50. De VVD wist zelfs te vertellen dat Redústers hadden gedreigd raadsleden die voor een eventuele dorpsmolen zouden stemmen van de kieslijst te halen. In de wandelgangen werd er verteld dat de molen alleen maar een hobby was van de stichtingsvoorzitter (en qua tijdsbesteding kan ik me ook vinden in de omschrijving van uit de hand gelopen hobby voor met name de bestuursleden die zich daarbij echter door de dorpelingen zeker gesteund weten). Steun blijkt ook uit de verscheidende politieke partijen die zich uit op Twitter.

De uiteindelijke stemming over het voorstel van B&W volgt nu in december en zal naar verwachting de zelfde grote meerderheid voor de dorpsmolen opleveren zodat de vergunningaanvraag vlot daarna gepubliceerd kan worden.

Ondertussen hebben we voor de nieuwe dorpsmolen alle andere zaken zoveel mogelijk geregeld. Daarbij horen ook de benodigde onderzoeken en het in principe afdekken van de financiering. We hebben ook de subsidie (SDE+) aangevraagd, zodat we zo snel mogelijk alle zaken geregeld hebben en los kunnen. Dat zo snel mogelijk is echter helaas betrekkelijk maar duim maar voor ons dat de nieuwe molen er in 2019 staat met jullie steun uiteraard.

Namens Stifting Doarpsmûne Reduzum,

Henk Vellinga

p.s voor vragen kan een ieder natuurlijk altijd bij ons terecht.