Overdracht skoalbus

De schoolbus zal op 17 februari 2018 met enig ceremonieel worden overgedragen aan de buscommissie in Cafe Bar de Welp te Reduzum.

Enkele jaren terug was de oude schoolbus, die de kinderen van Friens, Idaerd en Tsienzerbuorren dagelijks naar school brengt en ook weer thuis brengt, toe aan vervanging.
De molenstichting was in overleg met de gebruikers  van de bus al enkele jaren op zoek naar een klimaatvriendelijke vervanging van de bus. De norm daarbij was natuurlijk in de eerste plaats een bus die de kinderen veilig en op tijd op hun bestemming kon brengen. Heel wat exoten hebben de revue gepasseerd. Een schoolbus op waterstof. Technisch was die nog niet echt uitontwikkeld en de prijs was wel het grootste struikelblok.
De begroting voor zo’n bus zou al gauw op een miljoen euro uitkomen! We hebben de aanbieder vriendelijk bedankt, maar toch maar niet zo eentje gekocht.
De elektrische variant was ook een brug te ver. Niet alleen was elektrisch toen nog erg onbetrouwbaar, ook de prijs was erg hoog.
Via een bus op groen gas met ook een veel te hoog prijskaartje en een bus op afgewerkte patat-olie (konden we die kinderen niet aandoen ,wel de geur van patat maar geen patat)
zijn we uiteindelijk uitgekomen op wat toen als een ;schone diesel’ werd aangeprezen.

December 2012 konden we de sleutel van de bus overhandigen aan de bus-commisie, zoals te zien is op bijgaande foto.

Dat we dank zij Volkswagen weten dat het SCHOON bij een diesel in de praktijk minder schoon is,  neemt niet weg dat onze bus de afgelopen jaren goed heeft voldaan. We hopen dat hij dat nog een tijd zal blijven doen ook. De bus wordt nu formeel overgedragen aan de buscommissie voor een symbolische overdrachtsbijdrage.  Het in eigendom hebben van een schoolbus is tenslotte niet de taak waar je aan denkt bij een Doarpsmûne Stifting.
De komende tijd zullen we onze tijd ook best nodig hebben om de nieuwe molen te realiseren als de vergunning loskomt.
De Stifting Doarpsmûne Reduzum

Op de foto krijgt Jos Bergsma uit Friens de papieren van de nieuwe bus uit handen van Henk Vellinga, voorzitter van de Doarpsmune. Chauffeur Piter Renia achter het stuur. 
Foto LC/Siep van Lingen

Update Doarpmûne

Aan de inwoners van Idaerd, Friens, Tsienzerbuorren en Reduzum,

Regelmatig komt de Doarpsmûne in het nieuws. Ook bezoeken mensen en groepen van diverse pluimage de molen en het dorp. De informatie aan de eigen mensen lijkt daarbij wel eens wat in de verdrukking te raken. Het is tijd jullie te informeren hoe het er mee staat.

Al geruime tijd geleden hebben we de wijziging bestemmingsplan, nodig voor de goedkeur van de nieuwe molen aangevraagd samen met de andere vergunningen. De vergunningverlener is de gemeente Leeuwarden. De grootste hobbel is echter dat Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân niet wil dat wij onze molen vernieuwen.

De voorbereiding van de vergunningprocedure duurde erg lang omdat de gemeente Leeuwarden een zo compleet mogelijke aanvraag wilde hebben voordat ze in overleg met de Provincie zou gaan. Burgemeester en Wethouders van de gemeente hebben wel uitgesproken dat ze de vergunningen willen verlenen omdat ze Reduzum een perfect voorbeeld vinden van de veel besproken Mienskip. De grote meerderheid van de gemeenteraad is het daarmee eens.

Overleg met de Provincie startte ver voor de vakantie maar leverde geen instemming van de provincie op. Na diverse vruchteloze gesprekken weigerde GS voor de dorpsmolen van Reduzum een uitzondering te maken, iets wat wel mogelijk is .

De gemeente is van mening dat de provincie geen steekhoudende argumentatie naar voren brengt en heeft een juridische procedure aangespannen tegen de provincie bij de bestuursrechter. Om ondertussen geen tijd te verliezen hebben B&W de gemeenteraad maandag 13 november 2017 gevraagd in te stemmen met het alvast in gang zetten van de verdere vergunningprocedure.

Dezelfde grote meerderheid in de raad die zich eerder al positief over de molen uitliet, wil daarmee wel instemmen en van de instemming een hamerstuk maken.

In de raadsvergadering van maandag 13 november was daar echter felle tegenstand tegen van de FNP en de VVD, dezelfde partijen die ook in de provincie tegen zijn daarin gesteund door gemeentebelangen.

Daarbij werd door het FNP ernstig in twijfel getrokken dat de meerderheid van de dorpelingen instemmen met de dorpsmolen. Het was eerder een zaak van hooguit 50/50. De VVD wist zelfs te vertellen dat Redústers hadden gedreigd raadsleden die voor een eventuele dorpsmolen zouden stemmen van de kieslijst te halen. In de wandelgangen werd er verteld dat de molen alleen maar een hobby was van de stichtingsvoorzitter (en qua tijdsbesteding kan ik me ook vinden in de omschrijving van uit de hand gelopen hobby voor met name de bestuursleden die zich daarbij echter door de dorpelingen zeker gesteund weten). Steun blijkt ook uit de verscheidende politieke partijen die zich uit op Twitter.

De uiteindelijke stemming over het voorstel van B&W volgt nu in december en zal naar verwachting de zelfde grote meerderheid voor de dorpsmolen opleveren zodat de vergunningaanvraag vlot daarna gepubliceerd kan worden.

Ondertussen hebben we voor de nieuwe dorpsmolen alle andere zaken zoveel mogelijk geregeld. Daarbij horen ook de benodigde onderzoeken en het in principe afdekken van de financiering. We hebben ook de subsidie (SDE+) aangevraagd, zodat we zo snel mogelijk alle zaken geregeld hebben en los kunnen. Dat zo snel mogelijk is echter helaas betrekkelijk maar duim maar voor ons dat de nieuwe molen er in 2019 staat met jullie steun uiteraard.

Namens Stifting Doarpsmûne Reduzum,

Henk Vellinga

p.s voor vragen kan een ieder natuurlijk altijd bij ons terecht.

Straatquiz Evenement HIER opgewekt #EHO2017 gewonnen door dorpsmolen Reduzum

Vrijdag 17 november zijn Albert Bouwstra en Remko Dijkstra naar het evenement van Hier Opgewekt in Bussum geweest. Tijdens de dag, die in het teken stond van duurzame energie, zijn verschillende facetten aan de orde geweest, o.a. slimme netwerken, de postcoderoos en nog veel meer.

Tijdens de straatquiz (petje op, petje af of beter gezegd bordje A en B) versloeg Albert Bouwstra de ruim 800 aanwezigen in de zaal. Toen ons bestuurslid vermeldde dat hij van de dorpsmolen Reduzum is, werd hij onder een geweldig gejuich en enorm applaus een boek overhandigd met de titel: ‘Ulftingenwest, De ongelukkigste gemeente van Nederland’.

 

Wintertijd, meer wind minder zon.

Zondag 29 oktober werd de klok een uur teruggedraaid. Wintertijd! En dat betekent kortere dagen! In oktober heeft de dorpsmolen 51.168 kWh ‘mienskipsenerzjy’ geleverd. Twee maal zoveel dan oktober 2016. Vierentwintig dagen een westelijke windrichting met een gemiddelde van 6 meter per seconde. Op 5 oktober uitschieters naar 20 meter per seconde, de oktoberstorm.

De zon liet het in oktober een beetje afweten. Er werd minder stroom geproduceerd door de zonnepanelen ten opzichte van oktober 2016.  16.945 kWh werd er opgewekt terwijl dat in het voorjaar (mei) wel kan oplopen tot 60.000 kWh.

Concreet betekent dat er de afgelopen maand fictief bijna 24 huishoudens voor een jaar lang van energie (elektriciteit) zijn voorzien. In de zomer meer zonne-energie en in de wintermaanden beduidend meer windenergie. De dorpsmolen en de zonnepanelen vullen elkaar in de seizoenen prima aan. Voor november minder zonne-uren, maar meer wind!